POLÍTICA DE PRIVACIDAD

VALENCIÀ

Eloy Cárcel Carlos (ITACA VÍDEO) es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor, sobre la base del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Li recordem que la seva adreça de correu electrònic juntament amb la informació de caràcter personal que ens hagi facilitat i ens faciliti d’ara endavant ha estat incorporada a un fitxer titularitat d’Eloy Cárcel Carlos (ITACA VÍDEO), la finalitat és la gestió administrativa de l’empresa. D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. vosté, té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si de cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I. al Carrer dels Foressos 20, 4t, Pta.7, 46410 Sueca (València) o a l’adreça de correu electrònic: itaca@itacavideo.com. Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus informàtics, i en cas que els tinguessin eliminar-los.

D’aquesta manera, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l’usuari ompli.

No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.

No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic a itaca@itacavideo.com o correu postal a: Carrer dels Foressos 20, 4t Pta.7, 46410 Sueca (València ).

CASTELLANO

Eloy Cárcel Carlos (ITACA VÍDEO) se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros usuarios y visitantes y a cumplir con todos los requisitos legales en vigor, en base al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

Le recordamos que su dirección de correo electrónico junto con la información de carácter personal que nos haya facilitado y nos facilite en adelante ha sido incorporada a un fichero titularidad de Eloy Cárcel Carlos (ITACA VÍDEO), cuya finalidad es la gestión administrativa de la empresa. De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a Calle dels Foressos 20, 4º Pta.7 , 46410 Sueca (València) o a la dirección de correo electrónico: itaca@itacavideo.com . Asimismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus informáticos, y en caso que los tuvieran eliminarlos.

De esta manera, los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos u otras vías serán destinados, única y exclusivamente, a los fines indicados en el formulario que el usuario rellene.

No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos los datos de los usuarios.

No contactaremos con ningún usuario a no ser que sea estrictamente necesario para el servicio requerido.

Usted tiene derecho a obtener la información de dichos datos, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, enviándonos un e-mail a itaca@itacavideo.com o correo postal a: Calle dels Foressos 20, 4º Pta.7 , 46410 Sueca (València).